نویسنده = ������������ �������� ����������
ارزیابـی و سنجش وضعیت پایـداری محله‌ها در شهـر سـردشت

دوره 6، شماره 20، مهر 1395، صفحه 153-170

10.22111/gaij.2016.2706

شیرکو احمدی؛ دکتر مرتضی توکلی