نویسنده = ������������ �������� ����������������
بررسی و تحلیل پراکنش فضایی هتل‌ها نسبت به جاذبه‌های گردشگری مورد شناسی: شهر شیراز

دوره 6، شماره 20، مهر 1395، صفحه 171-182

10.22111/gaij.2016.2707

دکتر محمدحسین سرایی؛ مسعود چهارراهی؛ میثم صفرپور