نویسنده = ������������������ �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خشکسالی سواحل جنوبی دریای خزر طی دورۀ پایه و آینده با استفاده از مدل‌های ریز‌مقیاس ساز LARS-WGو SDSM

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 203-222

10.22111/gaij.2016.2709

دکتر محمدحسین ناصرزاده؛ الهام قاسمی فر؛ معصومه معتمدی