نویسنده = ������������������ �������� ����������������