نویسنده = ������������ ����������������
خوانش ترجیحات استفاده‌کنندگان در تجربۀ فضاهای عمومی تجاری شهر اصفهان

دوره 11، شماره 38، فروردین 1400، صفحه 209-242

10.22111/gaij.2021.6213

نعیمه السادات ابطحی؛ مجتبی رفیعیان؛ محمود محمدی؛ محمدسعید ایزدی؛ کاوه رشیدزاده