نویسنده = ������������ ��������������
فراتحلیل مطالعات انجام‌‌‌‌شده در حوزۀ عدالت فضایی

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 83-104

10.22111/gaij.2019.5131

فریبا نوروزی؛ اسماعیل صالحی؛ مریم خستو