نویسنده = ���������������� ������������
پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای گسترۀ شهر سمنان براساس نتایج آزمایش‌های ژئوفیزیکی

دوره 8، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 107-122

10.22111/gaij.2018.3629

دکتر حامد جاودانیان؛ دکتر عبدالحسین حداد؛ علیرضا میرنژاد