نویسنده = ��������������� ����������������
ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان ارومیه جهت توسعۀ شهری با استفاده از ANP و GIS

دوره 6، شماره 21، دی 1395، صفحه 47-62

10.22111/gaij.2016.2833

دکترحسین نظم‌فر؛ دکترمیرنجف موسوی؛ احمد آفتاب؛ علی عشقی