نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری مناطق شهری در برابر زلزله با استفاده از تکنیک WLC وOWA مورد شناسی: منطقة 7 تهران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 125-138

10.22111/gaij.2016.2838

رؤیا رمضانی کیاسج‌محله؛ دکتر سعید کریمی؛ فاطمه‌سادات علوی‌پور