نویسنده = �������� ���������� �������� ������ ��������
تحلیل کارکردهای خانه‌های نوساز روستایی مورد شناسی: روستای پل بابا‌حسین

دوره 6، شماره 21، دی 1395، صفحه 187-202

10.22111/gaij.2016.2842

جیران چام چام؛ دکتر علی اصغر میرک زاده؛ دکتر عباس مهروان