نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی روابط الگوهای پیوند از دور با دمای ماهانۀ شمال غرب ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 203-214

10.22111/gaij.2016.2843

دکتر محمود خسروی؛ ابراهیم مسگری