نویسنده = ��������������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی جای‌ پای اکولوژیکی برای دستیابی به حمل و نقل سبز شهری با معرفی استراتژی ASI مورد شناسی: شهر ساری

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 21-40

10.22111/gaij.2017.2994

معصومه براری؛ دکتر محمد‌تقی رضویان؛ دکتر جمیله توکلی‌نیا