نویسنده = ���������� �������� ��������������
ناحیه‌بندی و تحلیل بارش‌های نواحی مرکزی ایران با استفاده از روش‌های زمین آمار

دوره 7، شماره 22، فروردین 1396، صفحه 57-70

10.22111/gaij.2017.2996

دکتر عبدالله فرجی؛ مهدی دوستکامیان؛ فاطمه قهرمانی؛ زهرا ربیعی؛ احسان رشید بیگی