نویسنده = �������� ���������� �������� ����������
ارزیابی خطر فرسایش آبی و بادی و مقایسۀ پتانسیل رسوب‌دهی آنها در منطقة حارث‌آباد سبزوار

دوره 7، شماره 22، فروردین 1396، صفحه 85-98

10.22111/gaij.2017.3018

اسماعیل سیلاخوری؛ دکتر قربان وهاب زاده؛ زهرا پریسای