نویسنده = �������� �������� ����������
بررسی نگرش روستاییان به مقولۀ مشارکت در روستاها با هدف کاهش محرومیت در شهرستان رومشگان

دوره 8، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 63-90

10.22111/gaij.2018.3626

احمد رومیانی؛ دکتر علی اکبر عنابستانی؛ مرضیه هادی پور