نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل ژئوپلیتیکی، تهدیدها و مخاطرات مناطق مرزی استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 167-186

10.22111/gaij.2018.4096

دکتر محمدرئوف حیدری‌فر؛ اقبال پاهکیده