نویسنده = ����������������������� �������� ��������������