نویسنده = ����������������������������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد رسوب‌دهی حوضة آبخیز آلادیزگه با استفاده از مدل WEPPدر محیط GIS

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 101-112

10.22111/gaij.2017.3227

دکتر فریبا اسفندیاری‌درآباد؛ علی جسارتی