نویسنده = ������������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت زندگی شهری بافت حاشیه‌نشین مورد شناسی: محلۀ حصار همدان

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 199-214

10.22111/gaij.2017.3233

دکتر کرامت‌اله زیاری؛ حسین رفیعی‌مهر