نویسنده = ������������������������� ����������
کاربرد روش ELECTRE در سطح‌بندی پتانسیل تراکم آلاینده‌های هوا در سطح شهر تبریز

دوره 7، شماره 23، تیر 1396، صفحه 215-238

10.22111/gaij.2017.3234

دکتر عطا غفاری ‌گیلانده؛ دکتر برومند صلاحی؛ الهام شکرزاده‌فرد