نویسنده = ������������ �������� �������� ��������
تئوری‌‌ها و الگوهای مکان‌گزینی در چند‌‌نگارگی‌‌های جغرافیایی

دوره 7، شماره 24، مهر 1396، صفحه 1-20

10.22111/gaij.2017.3373

فاطمه نعمت الهی؛ دکتر محمد حسین رامشت