نویسنده = ����������������� �������� ��������
ارزیابی رابطة میان شهر هوشمند و کاهش مشکلات حمل‌و‌نقل عمومی در شهر ساری

دوره 7، شماره 24، مهر 1396، صفحه 21-38

10.22111/gaij.2017.3374

دکتر صدیقه لطفی؛ دکتر عامر نیک‌پور؛ سحر مهدوی