نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش مؤلفه‌های مؤثر بر رقابت‌پذیری منطقه‌ای درجهتِ توسعة پایدار موردشناسی: استان خراسان شمالی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 57-70

10.22111/gaij.2017.3376

دکتر محمد اسکندری ثانی؛ دکتر علی اصغر پیله ور؛ آزاده رضائی نسب