نویسنده = دکتر علی‌اکبر نجفی‌کانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نقش مشارکت مردم در طرح‌‌های عمرانی مورد شناسی: پل‌دختر

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 125-144

10.22111/gaij.2017.3385

دکتر علی‌اکبر نجفی‌کانی؛ دکتر علیرضا خواجه‌شاهکوهی؛ شهاب کرمی