نویسنده = ���������� �������������� �������� ������������