نویسنده = ������������ �������� ��������
ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی و توزیع فضایی شهرک‌های صنعتی مجموعه‌شهری اصفهان

دوره 7، شماره 24، مهر 1396، صفحه 181-194

10.22111/gaij.2017.3388

سید‌سینا رهنمایی؛ دکتر حمید صابری؛ دکتر امیر گندمکار