نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات اهداف بخش روستایی برنامۀ چهارم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران در رضایت¬مندی روستاییان (مورد شناسی: دهستان ایجرود)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 75-88

10.22111/gaij.2012.700

دکتر عبدالله عبداللهی؛ علی اکبر تقیلو؛ عیسی پیری؛ یوسف خدایی؛ رضا عربی