نویسنده = دکتر محمد طالعی
تعداد مقالات: 3
1. مدلسازی توسعه شهری و تحلیل اثر همسایگی با استفاده از تلفیق مدل اتوماسیون سلولی و روش Majority OWA

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 25-36

10.22111/gaij.2016.2366

میثم آقامحمدی؛ دکتر محمد طالعی؛ دکتر محمد کریمی؛ قاسم جوادی


2. توسعۀ مدل ارزیابی اثرات اختلاط کاربری های شهری بر پایۀ شاخص ها و تحلیل های مکانی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 69-84

10.22111/gaij.2013.1287

قاسم جوادی؛ دکتر محمد طالعی؛ دکتر محمد کریمی


3. تصمیم سازی گروهی مبتنی بر GIS در مسألۀ تخصیص کاربری آموزشی (مورد شناسی: منطقۀ 6 شهرداری اصفهان)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 89-102

10.22111/gaij.2012.701

دکتر محمد طالعی؛ دکتر عباس علیمحمدی؛ اسماعیل عدیلی