نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تصمیم سازی گروهی مبتنی بر GIS در مسألۀ تخصیص کاربری آموزشی (مورد شناسی: منطقۀ 6 شهرداری اصفهان)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 89-102

10.22111/gaij.2012.701

دکتر محمد طالعی؛ دکتر عباس علیمحمدی؛ اسماعیل عدیلی