نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعیین ظرفیتِ تحمل و ردپای اکولوژیکی در مقصدهای طبیعت‌گردی (مورد شناسی: دریاچة زریوار)

دوره 7، شماره 25، دی 1396، صفحه 39-56

10.22111/gaij.2017.3476

دکتر محمود ضیایی؛ دکتر اسماعیل قادری؛ ساسان احمدی