نویسنده = ���������������� �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر تشکیل و توسعة شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (SMEs) در روستاها (مورد شناسی: روستا‌های استان ایلام)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 93-104

10.22111/gaij.2017.3479

نبی امیدی؛ دکتر اسفندیار محمدی؛ دکتر یاسان اله پوراشرف؛ دکتر کرم خلیلی