نویسنده = ������������������� �������� ��������������