نویسنده = ����������������� �������� �����������������