نویسنده = ���������������������� ��������
ناحیه‌بندی و تحلیل بارش‌های نواحی مرکزی ایران با استفاده از روش‌های زمین آمار

دوره 7، شماره 22، فروردین 1396، صفحه 57-70

10.22111/gaij.2017.2996

دکتر عبدالله فرجی؛ مهدی دوستکامیان؛ فاطمه قهرمانی؛ زهرا ربیعی؛ احسان رشید بیگی


بررسی و تحلیل تغییر نوسانات دبی و بارش حوضۀ ‌مند

دوره 6، شماره 20، مهر 1395، صفحه 129-140

10.22111/gaij.2016.2696

دکتر غلام‏حسن جعفری؛ مهدی دوستکامیان


بررسی تغییرات الگوهای خود همبستگی فضایی درون دهه‌‌ای بارش ایران طی نیم قرن اخیر

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 71-88

10.22111/gaij.2015.1914

دکتر بهلول علیجانی؛ مهدی دوستکامیان؛ سعیده اشرفی؛ فهیمه شاکری