نویسنده = ������������ �������� ����������
سطح‌بندی و تحلیل وضعیت پایداری درسکونتگاه‌های روستایی مورد شناسی: شهرستان زرّین‌دشت

دوره 8، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 179-196

10.22111/gaij.2018.3633

محسن شایان؛ دکتر سیروس قنبری؛ دکتر جواد بذرافشان