نویسنده = ���������������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تئوری شهر هوشمند و ارزیابی مؤلفه‌های زیرساختی آن در مدیریت شهری مورد شناسی: شهرداری تبریز

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 197-216

10.22111/gaij.2018.3634

دکتر شهریور روستایی؛ دکتر محمدرضا پورمحمدی؛ حکیمه قنبری