نویسنده = �������������� ��������������������� �������� ��������