نویسنده = �������������������� ������
ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی چشم انداز‌های طبیعی مبتنی بر GIS مطالعه موردی: شهرستان ورزقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22111/gaij.2022.37356.2878

حسن محمودزاده؛ آذر پویان جم؛ علی محمد خورشید دوست