نویسنده = �������������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی: محلۀ هاشمی در منطقۀ ده تهران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 53-64

10.22111/gaij.2012.876

حسن سلمانی؛ دکتر علی اکبر تقوایی؛ دکتر مجتبی رفیعیان