نویسنده = �������� �������� ���������� �������� ��������