نویسنده = ���������� ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات ساختارهای اقتصادی و بنیان های جدید برنامه¬ریزی فضایی شهری و منطقه ای کلانشهرها، مورد شناسی: کلان شهر تبریز

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1-20

10.22111/gaij.2012.883

دکتر فیروز جمالی؛ دکتر کریم حسین زاده دلیر؛ دکتر ایرج حاتمی علمداری