نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی و سنجش شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی شهری (مورد شناسی: منطقۀ ‌6 شهر تهران)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 107-126

10.22111/gaij.2018.4327

دکتر حسین حاتمی نژاد؛ رشید یوسفی؛ اصغر هاشمی؛ سمیه نوزارع


2. شناسایی عرصه‌های مداخله در بافت‌های تاریخی براساس اصل توسعۀ میان‌افزا (مورد شناسی: بافت تاریخی شهر یزد)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 49-68

10.22111/gaij.2018.4145

دکتر حسین حاتمی نژاد؛ محمود آروین؛ فرزانه رازقی؛ احد محمدی


3. بررسی و تحلیلی بر ‌‌شاخص‌های محیطی اثرگذار بر سلامت زیست شهری در کلانشهر قم

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 19-38

10.22111/gaij.2017.3475

دکتر کرامت اله زیاری؛ دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ علی مهدی


4. تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی شهر تهران و پیش‌بینی اولویت برنامه‌ریزی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 35-56

10.22111/gaij.2016.2681

دکتر محمد تقی رهنمایی؛ دکتر احمد پور احمد؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ ایوب منوچهری میاندوآب


5. تحلیلی بر مفهوم کیفیت زندگی شهری در شهر بابلسر

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 49-76

10.22111/gaij.2012.886

دکتر محمدتقی رهنمایی؛ امین فرجی ملائی؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ آزاده عظیمی