نویسنده = �������������������������� �������� ��������������