نویسنده = ���������������� �������� �����������������
ارزیابی نقش و تأثیر عوامل سیاسی- قانونی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران بر‌اساس تفکر سیستمی

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 111-128

10.22111/gaij.2018.4093

نرگس حجی‌پناه؛ دکتر سید هادی زرقانی؛ دکتر امید‌علی خوارزمی