نویسنده = ������������������� �������� ����������������
ارزیابی عوامل ژئوپلیتیکی، تهدیدها و مخاطرات مناطق مرزی استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 167-186

10.22111/gaij.2018.4096

دکتر محمدرئوف حیدری‌فر؛ اقبال پاهکیده