نویسنده = ������������������������ �������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیک شهر گرگان به‌منظور تعیین نقاط بالقوۀ توسعۀ شهری

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 205-224

10.22111/gaij.2018.4098

دکتر صالح آرخی؛ دکتر علی‌اکبر نجفی‌‌کانی؛ طاهره بابائیان