نویسنده = �������������������� ��������
مدل‌سازی تفکیک قطعات زمین در فرایند توسعۀ شهری (مورد شناسی: شهر سمنان)

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 225-252

10.22111/gaij.2018.4099

دکتر محمد طالعی؛ دکتر محمود محمدی؛ سید مجتبی قاضی میرسعید؛ سیمه ابوالحسنی