نویسنده = ������������ ������������
تحلیل همبستگی تحرکات فضایی جمعیت و چالش‌های زیست‌محیطی در ایران

دوره 11، شماره 41، دی 1400، صفحه 81-112

10.22111/gaij.2021.6588

کیومرث حبیبی؛ امین خلیلی؛ گلشن همتی؛ صلاح‌ ویسی