نویسنده = �������������� ����������������
شناسایی عوامل هوشمندی سازمان در سازمان‌های ارائه‌دهندۀ خدمات گردشگری در استان خراسان جنوبی

دوره 9، شماره 30، فروردین 1398، صفحه 137-156

10.22111/gaij.2019.4445

امیر قربانی؛ ابوالفضل دانایی؛ سید محمد زرگر؛ هادی همتیان