نویسنده = �������������� �������� �������� ������
کیفیت محیط کالبدی و حس مکان مورد شناسی: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران

دوره 4، شماره 10، فروردین 1393، صفحه 87-96

10.22111/gaij.2014.1480

دکتر محمد تقی رضویان؛ محمدکاظم شمس پویا؛ عبدا... ملاتبارلهی