نویسنده = ������������ �������� ���������� ��...
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کیفی و مکانی مراکز اقامتی شهر شیراز جهت توسعۀ گردشگری (با تأکید بر هتل ها )

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 1-13

10.22111/gaij.2014.1539

فروغ قاسمی؛ دکتر کرامت ا... زیاری؛ محمد صادقی